زنده نگه داشتن یاد شهدا

کمتر از شهادت نیست.

«مقام معظم رهبری»

شهید فریبرز(نعمت)برشنورد     

فرزند:اسماعیل

تاریخ تولد:1339/8/5

محل شهادت: صومعه سرا

تاریخ شهادت:1357/8/7

بیشتر

شهید محمداسماعیل(بهزاد) زورمند

سال تولد: 1347

محل تولد: رشت

تاریخ شهادت: 1365/10/26

بیشتر

شهید غلامرضا (انوشیروان) عطایی

فرزند: جعفر

محل تولد: رودبار

سال تولد: 1346

تاريخ شهادت: 1366/10/24

بیشتر

شهید خلیل زوار حسینی اصیل

فرزند: علیگل

تاریخ تولد:1346/1/1

محل تولد: صومعه سرا

تارخ شهادت:1362/12/28

بیشتر

شهید محمدرضا قربانی

فرزند: غلامعلی

سال تولد: 1347

محل تولد: آستانه اشرفیه

تاریخ شهادت: 1366/6/25

بیشتر

شهید صادق فدایی

فرزند: موسی

سال تولد: 1344

محل تولد: صومعه سرا

تاریخ شهادت: 1361/8/15

بیشتر