بازدید معاونت خواهران اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب شهرستان های شفت و صومعه سرا:

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاون خواهران اتحادیه استان همراه با کارشناسان خود در روز یکشنبه 27 بهمن ماه، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان های فجر و عصمت شفت و مهدیه صومعه سرا بازدید نمودند.

تصاویر