برپایی انتخابات مسئول قرارگاه عملیات شهری قرارگاه سردار شهید حسین املاکی شهرستان لنگرود

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، انتخابات مسئول قرارگاه عملیات شهری قرارگاه سردار شهید حسین املاکی شهرستان لنگرود در روز چهارشنبه مورخه 1392/5/2 برگزار گردید که خانم مریم ادیب خواه حائز اکثریت آراء گردیده و بعنوان دبیر این شهرستان در سال تحصیلی آتی انتخاب گردید.