بازدید سیدرضا قوامی "معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان تالش" از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان میرزاکوچک خان

تصاویر