جلسه خیمع معرفت قرارگاه ظهور یا موضوع عضویابی هدفمند صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی، جلسه ی خیمه معرفت قرارگاه ظهور شهرستان رودسر ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخه 1391/11/26 با حضور مسئولین و معاونین انجمن اسلامی مدارس تحت پوشش در دبیرستان شهید چمران این شهرستان پیرامون مباحث مربوط به طرح عضویابی هدفمند برگزار گردید.