شرکت اعضای انجمن اسلامی دبیرستان شهید مفتح در راهپیمایی 13 آبان به روابت تصویر

تصاویر