اجرای عملیات ملی محرم در قرارگاه برادران شهرستان ماسال به روایت تصویر

تصاویر