عملیات ملی محرم در قرارگاه خواهران شهرستان آستانه اشرفیه

تصاویر