حضور پرشور اعضای اتحادیه شهرستان صومعه سرا در 13 آبان

--