جلسه قرارگاهي، قرارگاه بشري بندرانزلي بر سر مزار شهيد گمنام و غبار روبي مزار شهدا

*