دوباره روضه تلخ اسارت...

لب های تو مگر چه قدر سنگ خورده است * قاری من چقدر صدایت عوض شده
وقتی ز رو به رو به سرت می کنم نگاه * احساس می کنم که نمایت عوض شده
جا باز کرده حنجره ات روی نیزه ها * در روز چند مرتبه جایت عوض شده
طرز نشستن مژه هایت به روی چشم * ای نور چشم من به فدایت عوض شده
ما بعد از این سپاه تو هستیم "یا حسین" * جنگی دگر شده شهدایت عوض شده
تو باز هم پیمبر در حال خدمتی * با فرق این که شکل هدایت عوض شده