دبیر شورای دانش آموزان پسر استان گیلان برگزیده شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان پس از برگزاری انتخابات و رقابت بین دبیران شهرستان های استان برادر مجتبی علی پور دبیر شهرستان املش به عنوان دبیر شورای دانش آموزی پسران گیلان برگزیده شد.