بازدید معاونین آموزش و پرورش ناحیه دو رشت از نمایشگاه های مدرسه انقلاب

معاون پشتیبانی و معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو رشت با حضور در مدارس اردشیری و توحید از نمایشگاه های دایر در این مدارس بازدید کردند. ادامه خبر

محمدحسن پورعبدی "معاون پرورشی و فرهنگی" و احمد پورکاظمی "معاون توسعه مديريت و پشتيباني" آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت  در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 96 با حضور در مدارس اردشیری و توحید، از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دایر در این مدارس بازدید کردند.

نمایشگاه مدرسه انقلاب با سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما در 39 مدرسه متوسطه دوم استان برپا گردیده است.