اجرای طرح فرزندان رمضان المبارک به همت قرارگاه خواهران ماسال

محفل انس با قرآن و ضیافت افطاری ساده به همت قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ماسال در روز پنجشنبه اول تیرماه در قالب طرح فرزندان رمضان المبارک برگزار شد.