جلسه کمیته هماهنگی توافق نامه آموزش و پرورش و اتحادیه در بخش خشکبیجار برگزار شد.

جلسه کمیته هماهنگی توافق نامه آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در روز چهارشنبه 29 دی 95، در بخش خشکبیجار برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در این جلسه که با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت و سرگروه اتحادیه در بخش خشکبیجار، رئیس، معاونین پرورشی - فرهنگی و آموزش متوسطه و همچنین کارشناس حوزه پرورشی در اداره آموزش و پرورش بخش خشکبیجار برگزار گردید، درخصوص اقدامات اجرایی توافق نامه فی مابین اتحادیه و آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.

واگذاری مکانی برای استقرار دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بخش خشکبیجار از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.

شایان ذکر است بازدید از انجمن اسلامی مدارس ظهیری، نجاتی و قانع، دیدار با اعضای انجمن های اسلامی این مدارس و برگزاری جلسات توجیهی مدرسه انقلاب، مداد کمرنگ و کلیات برنامه های اتحادیه از دیگر برنامه های مسئول اتحادیه شهرستان رشت در این سفر یک روزه به خشکبیجار بود.