گزارش تصویری بازدید معاونین اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب

گزارش تصویری بازدید معاونین برادر و خواهر اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب دبیرستان های ابن سینا، شهید املاکی، شهید بهشتی و شهید صدر شهرستان لنگرود.

تصاویر