بازدید مدیر توسعه شبکه برادران از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان حجاب شهرستان صومعه سرا

"حسین تاریخی" مدیر توسعه شبکه برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در روز سه شنبه 14 بهمن ماه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان حجاب شهرستان صومعه سرا بازدید کرد.

تصاویر