بازدید مدیر توسعه شبکه برادران از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان بوعلی سینا شهرستان ماسال

"حسین تاریخی" مدیر توسعه شبکه برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در روز سه شنبه 14 بهمن ماه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان بوعلی سینا شهرستان ماسال بازدید کرد.

تصاویر