بازدید مدیر توسعه شبکه برادران از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان های پسرانه رضوانشهر

"حسین تاریخی" مدیر توسعه شبکه برادران اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در روز سه شنبه 14 بهمن ماه از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان های انقلاب اسلامی پونل و شهید رجائی رضوانشهر بازدید کرد.

تصاویر