اعضای قرارگاه خواهران لنگرود به مناسبت اربعین حسینی به عزاداری پرداختند.

اعضای قرارگاه سردار شهید حسین املاکی "خواهران لنگرود" به مناسبت اربعین حسینی در روز 5 شنبه 20 آذرماه به عزاداری پرداختند.